Novim saobra?ajnim propisima u toku godine bi?e uveden saobra?ajni znak za naselje, a bi?e obavezna i izgradnja trotoara, gde postoje ku?e pored saobra?ajnica.

Profesor Saobra?ajnog fakulteta u Beogradu, Boris Anti?, najavio je na Sajmu automobila, predstavljaju?i nove propise iz Zakona o bezbednosti saobra?aja, da je ograni?enje brzine u naseljenim mestima uvedeno da bi se zaštitili pešaci koji mogu da se na?u na kolovozu.Weiterlesen...