Savet za borbu protiv korupcije ocenio je da je Uredba Vlade o konverziji prava koriš?enja u pravo svojine nad zemljištem neustavna i ekonomski štetna.

Savet, zbog toga, od Vlade traži da Uredbu stavi van snage. "Naš Ustav ne dozvoljava donošenje uredbi sa zakonskom snagom. Uredbe su podzakonski akti kojim se bliže razra?uju odredbe zakona i ne mogu sadržati odredbe kojima se reguliše materijalno pravo, niti uredbe mogu biti suprotne odredbama zakona", navedeno je u saopštenju Saveta za borbu protiv korupcije.Weiterlesen...