U Školi za osnovno i srednje obrazovanje dece sa posebnim potrebama "Milan Petrovi?" u Novom Sadu danas je otvorena senzorna soba.

U senzornoj sobi obavlja?e se terapija dece i mladih sa posebnim potrebama, dece sa mentalnom retardacijom, dece koja boluju od autizma, hiperaktivnog sindroma i drugih poreme?aja ?ije su poteško?e naj?eš?e u vezi s preteranom ili smanjenom senzornom osetljivoš?u.Weiterlesen...