Svaka bankarska usluga ima svoju cenu, ali ako ona nije jasno predo?ena, za gra?ane predstavlja skriveni bankarski trošak.

Od otvaranja, vo?enja i zatvaranja teku?eg ra?una, koriš?enja dozvoljenog minusa, do odobravanja kreditnih kartica i prebacivanja novca - sve ima svoju tarifu, koja se vrlo ?esto ne pominje klijentu. U Centru za zaštitu korisnika kažu da se gra?ani najviše žale na neo?ekivane troškove zatvaranja teku?eg ra?una, kao i o?avljivanja kreditne kartice.Weiterlesen...