Gostuju?i u "Stanju nacije" na B92, ?lan UO Sokoj-a Vladimir Mari?i? rekao je da ta organizacija u odnosu na zemlje regiona nije rigorozna po visini naplata.

Koriš?enje intelektualne svojine muzi?ara u Srbiji napla?uje Sokoj, i to kako televizijama i radio emiterima, tako i u kafi?ima, frizerskim salonima ili no?nim klubovima. Pored pojedinih muzi?ara koji su izrazili nezadovoljstvo novcem koji im Sokoj prosle?uje, nezadovoljni su i emiteri, potvr?uje direktor "Radija S" Predrag An?elkovi?.Weiterlesen...