Pomo?nk ministra pravde Dejan Paši? rekao je da ?e gra?ani uskoro putem Interneta imati uvid u sve sudske predmete sa programom za automatsko vo?enje predmeta.

Time je stvorena ve?a pravna sigurnost za gra?ane, to što ?e program odre?ivati sudije koje ?e suditi u sporovima, kao i to što ?e gra?ani putem Interneta imati uvid u sve podatke o predmetima.Weiterlesen...