Zaposleni u javnim preduze?ima i državnoj upravi krajem svake godine dobijali su 13. platu. Ove godine, to ne?e biti pravilo, ve? izuzetak.

Ve? po?etkom slede?e godine, svi koji primaju platu iz budžeta ostvari?e ve?e zarade. Kada je vlada u sklopu mera štednje u aprilu Zakonom o privremenom smanjenju plata u javnom sektoru, uvela dodatni porez na zarade i njihovo ograni?enje, zaposleni u ministarstvima, državnim agencijama i javnim preduze?ima izgubili su mogu?nost da dobiju tradicionalni novogodišnji dodatak- 13. platu.Weiterlesen...