Rezultati istraživanja Zavoda za statistiku ukazuju da se poslovna klima u Srbiji poboljšava i da je najgore prošlo.

Do tih podataka Zavod je došao u saradnji sa Ministarstvom trgovine, na osnovu ankete koja je sprovedena u više od 3 000 preduze?a. Menadžeri anketiranih preduze?a odgovarali su na pitanja o trenutnoj poslovnoj klimi i o?ekivanjima u naredna tri meseca.Weiterlesen...