Sadašnji na?in evidentiranja prometa robe i usluga predstavlja optere?enje i trošak za privredu. I u nadležnom ministarstvu smatraju da su tu potrebne promene.

Aktuelni propisi o evidenciji prometa robe i usluga obavezuju sva preduze?a da vode dvostruku evidenciju o prometu robe na veliko – u svom knjigovodstvu ali i u tzv. KEPU knjizi. Za preduze?a, vo?enje ove dvostruke evidencije predstavlja optere?enje i trošak.Weiterlesen...