U Pan?evu je ve?eras registrovana velika zaga?enost vazduha.Republi?ka inspekcija za zaštitu životne sredine obilazi fabrike petrohemijskog kompleksa.

Aparati opštinskog sistema za pra?enje aerozaga?enja ve?eras su zabeležili porast koncentracije benzena, vodonik sulfida, ukupnih ugljovodonika i praškastih materija u vazduhu, rekao je ?lan gradskog ve?a Pan?eva Vladimir Delja i dodao da koncentracija zaga?uju?ih materija u vazduhu ipak po?ela "lagano" da opada.Weiterlesen...