Vlast još uvek ne komunicira sa javnoš?u primereno zahtevima demokratskog društva, smatra Rodoljub Šabi?.

Poverenik za informacije od javnog zna?aja Radoljub Šabi? objasnio je da se u Srbiji pet godina primenjuje Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog zna?aja, ali da se ipak mora uspostaviti princip po kome vlast, ne samo da je dužna da daje informacije onda kada ih mediji ili gra?ani traže, ve? i da ih sama objavljuje, kako bi time olakšala informisanje.Weiterlesen...