Izmene Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji koje predvi?aju pove?anje plata državnih revizora, upu?ene su u skupštinsku proceduru po hitnom postupku.

Predsednik Saveta DRI, kako je predloženo, ima pravo na osnovnu platu u visini osnovne plate ovlaš?enog državnog revizora, uve?ane za 30 odsto. U predlogu se ne navodi konkretan iznos plate. Potpredsednik i ?lanovi saveta DRI, kako je predloženo, imali bi pravo na osnovnu platu u visini od 90 odsto od osnovne plate predsednika Saveta DRI.Weiterlesen...