Na današnjem zasedanju Skupštine Vojvodine bi?e ure?enje pitanja o sukobu interesa, o ?emu se u poslednja dva meseca vode žustre polemike u javnosti.

Goran Kauri? iz G17, koji više nije u sukobu interesa, budu?i da se odrekao poslani?kog mesta i posvetio funkciji zamenika gradona?elnika Zrenjanina, smatra da zakon mora da se poštuje dok Saša Santovac iz SRS- a sumnja da ?e se poslanici vladaju?e ve?ine odre?i funkcija.Weiterlesen...