Zemlju ponovo hvata groznica: do kraja stole?a živa u termometru pope?e se za osam, a u tropskim krajevima za pet podeljaka.

Klima se i u prošlosti poprili?no kolebala u velikim razmacima, nalik klatnu koje je neko jako zanjihao. Smenjivala su se žarka razdoblja na ve?em prostranstvu planete, bez zale?enog pokriva?a na polovima, i ledena doba u kojima je ve?i deo umerenog pojasa prekivao podebeli sloj leda.Weiterlesen...