ah du scheisse ani aj llyshi blerim destani, ka shkon i hin ne both