Sporazum o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srbije i Republike Srpske

Republika Srbija i Republika Srpska [u daljem tekstu: učesnice u Sporazumu] uspostavljaju specijalne paralelne odnose na osnovama:

- uverenja da je dosledno, celovito i ubrzano sprovođenje Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i njegovih aneksa [u daljem tekstu: Mirovni sporazum] osnov za stvaranje uslova za trajan suživot naroda i građana u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini u celini,
- da je cilj uspostavljanja specijalnih paralelnih odnosa potpuno u skladu s Mirovnim sporazumom,
- uverenja da je uspostavljanje trajnog mira i stabilnosti u regionu od obostranog interesa,
- poštovanja suvereniteta, teritorijalnog integriteta i političke nezavisnosti Bosne i Hercegovine,
- priznavanja podele nadležnosti između Bosne i Hercegovine, kao države, i njenih entiteta, kao što je to definisano Ustavom Bosne i Hercegovine,
- poštovanja ovlašćenja i odgovornosti država potpisnica Mirovnog sporazuma,
-uverenja da će doprineti društvenom, demokratskom i privrednom razvoju Republike Srbije i Republike Srpske, kao i Bosne i Hercegovine u celini, i regiona.

CILjEVI SPORAZUMA

Član 1.
Uspostavljanjem specijalnih paralelnih odnosa učesnice u Sporazumu žele da, u skladu s Mirovnim sporazumom, ostvaruju:
- razvoj institucionalnih i svih drugih oblika saradnje u okviru opštih političkih i privrednih uslova, uz uvažavanje posebnih interesa,
- razvoj transparentne saradnje njihovih izvršnih, zakonodavnih i drugih institucija.

Član 2.
Učesnice u sporazumu će, u skladu s Mirovnim sporazumom i ustavima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, posebno unapređivati saradnju u sledećim oblastima:
- privreda i korišćenje privrednih resursa,
- planiranje,
- zakonodavstvo,
- privatizacija i denacionalizacija,
- nauka i tehnologija,
- obrazovanje, kultura i sport,
- zdravstvo i socijalna politika,
- turizam i zaštita okoline,
- informisanje,
- zaštita sloboda i prava građana u skladu s najvišim međunarodnim priznatim standardima,
- suzbijanje kriminala.

II SPROVOĐENjE SPORAZUMA

Član 3.
Da bi se sprovodio Sporazum, učesnice u Sporazumu osnivaju Veće za saradnju Republike Srbije i Republike Srpske [u daljem tekstu: Veće].
Veće čine predsednik Republike Srbije, predsednik Vlade Republike Srbije, predsednik Republike Srpske i predsednik Vlade Republike Srpske.

Član 4.
Rad Veća uređuje se Poslovnikom Veća. Sednice Veća se održavaju, po pravilu, jednom u tri meseca, naizmenično u Republici Srbiji i Republici Srpskoj.

Član 5. Veće donosi predloge i preporuke za nadležne organe i institucije učesnica u Sporazumu. Predlozi i preporuke donose se konsenzusom.

Član 6.
Veće imenuje dva sekretara Veća, jednog iz Republike Srbije i jednog iz Republike Srpske. Delokrug rada sekretara Veća uključuje sledeće:
- usklađivanje priprema za sednice Veća,
- praćenje izvršavanja preporuka i predloga Veća,
- pripremu dokumenata iz delokruga Veća,
- druge slične poslove.

Član 7.
Da bi se ostvarivala saradnja u oblasti zakonodavstva, održavaće se redovni kontakti između Narodne skupštine Republike Srbije i Narodne skupštine Republike Srpske, na nivou predsednika skupština i skupštinskih radnih tela.

Član 8.
Aneksi koje učesnice u Sporazumu budu donele radi sprovođenja Sporazuma smatraće se njegovim sastavnim delom.

III ZAVRŠNE ODREDBE

Član 9.
Danom stupanja na snagu ovog sporazuma prestaje da važi Sporazum o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srpske koji je potpisan 5. marta 2001. godine u Banja Luci.

Član 10.
Sporazum i aneksi iz člana 8. ovog sporazuma stupaju na snagu datumom druge note kojom se učesnice u Sporazumu međusobno obaveštavaju o tome da su ispunjeni uslovi predviđeni unutrašnjim zakonodavstvima za njihovo stupanje na snagu.

Sporazum je sačinjen 26. septembra 2006. godine u Banja Luci, u 2 [dva] originalna primerka na službenim jezicima.