Vlada Republike Hrvatske pokrenula je program stambenog zbrinjavanja izbeglih i prognanih Srba koji su u toku prošlog rata ili kasnije ostali bez stanarskog prava. Uslov za to je da povratnici nisu vlasnici ili suvlasnici porodične kuće ili stana na području Hrvatske ili na području država nastalih raspadom bivše SFR Jugoslavije, takođe da nisu stekli status povlašćenog korisnika stana.