BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen
Erweiterte Suche
Kontakt
BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen
Benutzerliste

Willkommen bei BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen.
Seite 24 von 28 ErsteErste ... 14202122232425262728 LetzteLetzte
Ergebnis 231 bis 240 von 271

Thread für Serben und Kroaten

Erstellt von Krajisnik, 15.04.2005, 16:51 Uhr · 270 Antworten · 6.516 Aufrufe

 1. #231
  Avatar von Krajisnik

  Registriert seit
  26.01.2005
  Beiträge
  1.446
  'PLAVI' U NAJJAČEM SASTAVU NA EP 2005?
  SPORT - KOŠARKA - Utorak, Maj 10, 2005 16:49 RTS

  Tim menadžer košarkaške reprezentacije Srbije i Crne Gore Žarko Paspalj ocenio je, posle razgovora sa članovima državnog tima koji igraju u NBA ligi, da se njihov odnos prema 'plavom' dresu, u odnosu na prošlu godinu, dosta promenio i kazao da veruje da će selektor Željko Obradović na prvenstvu Evrope u Beogradu na raspolaganju imati najjači tim.

  Paspalj je podsetio da su prošle godine pojedini igrači odbili da dodju na početak priprema za Olimpijske igre u Atini i rekao da se sada 'klima dosta problema'.

  'Ovaj put sam osetio dosta pozitivne energije. Svi igrači su svesni kakav nam je cilj na predstojećem Evropskom prvenstvu i znaju da moraju da budu zajedno da bi to ostvarili. Poenta je da više ne smemo dozvoliti sebi luksuz da najbolji igrači odbijaju da igraju za reprezentaciju. Moramo da animiramo svakog igrača da se odazove pozivu selektora', izjavio je Paspalj.

 2. #232
  Avatar von Krajisnik

  Registriert seit
  26.01.2005
  Beiträge
  1.446
  FUDBAL - DRUGA LIGA - NOVI PAZAR DRAKONSKI KAŽNJEN
  SPORT - IZA TERENA - Utorak, Maj 10, 2005 11:38 RTS

  Disciplinski sudija Druge lige Srbije Slobodan Pajović kaznio je Novi Pazar zabranom igranja 12 utakmica na svom stadionu, posle incidenata sa beogradskom Bežanijom.

  To je najteža kazna u istoriji srpsko-crngoorskog fudbala, iako su se na stadionima dešavali i mnogo teži incidenti i nesreće, poput ubistva navijača, tuča fudbalera i igrača, prebijanje fudbalera i igrača od navijača...

 3. #233
  Avatar von Krajisnik

  Registriert seit
  26.01.2005
  Beiträge
  1.446
  PREDSJEDNIK VLADE MILO ĐUKANOVIĆ NA OHRIDSKOM SAMITU PREMIJERA CRNE GORE, MAKEDONIJE I ALBANIJE

  Crna Gora ne pristaje da bude talac nijednog pitanja u regionu
  Ohrid, 10. maja - Politički odnosi između Crne Gore, Makedonije i Albanije su odlični, dok sveukupni napredak nije moguć bez aktivnije uloge na planu obnove, izgradnje i povezivanja regionalne infrastrukture. Razvijena transportna, energetska i telekomunikacijska mreža predstavlja osnovu za slobodno kretanje ljudi, roba, usluga i kapitala, što bi trebalo da podstakne veću međusobnu trgovinsku saradnju i izgradnju imidža regiona kao atraktivne investicione destinacije. Ovo su akcenti iz izlaganja crnogorskog premijera Mila Đukanovića na današnjem trilateralnom susretu sa svojim makedonskim i albanskim kolegom u Ohridu.
  On se založio za definisanje zajedničke platforme prema Evropskoj uniji, međunarodnim finansijskim institucijama i drugim potencijalnim ino partnerima, kako bi se što prije stvorili uslovi za prevazilaženje ključnih infrastrukturnih problema u regionu, među kojima je i izgradnja Jadransko-jonskog puta, kao i završetak koridora 8 i 10, što su podržali makedonski i albanski premijer.

 4. #234
  Avatar von Krajisnik

  Registriert seit
  26.01.2005
  Beiträge
  1.446
  Srpska kuća srušena do temelja
  U selu Klokot u istočnom Kosovu, rano ujutro u utorak srušena je dvospratna kuća Slobodana Marinkovića, koji je 4. jula 1999. godine kidnapovan, potom ubijen, a posle identifikacionog procesa u Orahovcu 30. marta ove godine sahranjen u rodnom Klokotu. Povređenih u eskploziji koja se dogodila u 3.20 nema, a kuća je srušena do temelja. Na imanju Marinkovića žive njegova supruga, dvoje maloletne dece, otac i majka. Svi su oni u vreme eksplozije bili u drugoj kući.

 5. #235
  Avatar von Krajisnik

  Registriert seit
  26.01.2005
  Beiträge
  1.446
  JEDNA OSOBA POGINULA, 20 POVREĐENIH
  11.5.2005 18:13 , VLADIČIN HAN (Tanjug) - U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila kod Vladičinog Hana, kada se autobus na liniji Bitolj - Skoplje - Beograd, survao sa mosta u provaliju, prema prvim informacijama, poginula je jedna osoba, a 20 je povređeno.

 6. #236
  Avatar von Krajisnik

  Registriert seit
  26.01.2005
  Beiträge
  1.446
  Sve manji fudbal
  12.05.05. 01:05

  Da fabrike papira žive od pravljenja ulaznica za susrete naše Prve lige, hiljade radnika ostale bi davno bez posla.

  Prolećni prosek od 1.500 gledalaca po susretu (u koji se računa i prvenstveni "večiti derbi" koji je značajno doprineo tom proseku), naterao je predsednika Fudbalskog saveza Srbije i Crne Gore (FSSCG) da razmisli o smanjenju broja klubova u našem najjačem fudbalskom takmičenju.

  Posle sednice Izvršnog odbora FSSCG, Stojković je izneo predlog da se od sezone 2006/07 naša liga smanji sa 16 na 12 klubova.

  Od raspada SFRJ do danas broj klubova u Prvoj ligi varirao je od 12 do 22, a najmanje ih je bilo u sezonama 1996/97 i 1997/98.

 7. #237
  Avatar von Krajisnik

  Registriert seit
  26.01.2005
  Beiträge
  1.446
  Nastavljaju se napadi, kidnapovanja i ubistva na Kosovu i Metohiji
  Klokot bez vode
  Presušile slavine u 250 domaćinstava. Od juna 1999. srušeno 16 kuća, kidnapovano 12 meštana, više od 30 ranjeno
  BEOGRAD - Porodična kuća Marinkovića, koja je pre dva dana dignuta u vazduh u srpskom selu Klokot kod Vitine, šesnaesta je koja je minirana od uspostavljanja misije UN u ovom delu Kosovskog pomoravlja. Oko 1.200 meštana Klokota, koji žive u 250 kuća, još uvek ne zna ništa o sudbini devetoro nestalih pre skoro šest godina, a život u getu dodatno im, uz česta isključenja struje, otežava nestašica vode za piće.

  Pre deset dana Albanci su zavrnuli ventil na cevima, kojima se voda doprema do sela. Jedan od meštana, Trajan Trajković rekao je da se pumpa nalazi u Klokot banji i da Albanci neće da puste vodu, te da su na otvor vodovodne cevi stavili metalni čep. Na drugoj strani, voda iz pumpne stanice slobodno teče u polje. I, sve to u vreme kada se uveliko govori o ispunjenju standarda.


  Sve manje Srba

  Do juna 1999. godine u opštini Kosovska Vitina, na čijoj se teritoriji nalazi Klokot, živelo je 12.000 Srba i 53.000 Albanaca. Na tom području danas danas je 4.000 Srba, od koji svega 130 živi u Vitini, dok su ostali u raspoređeni u pet sela. Od 43 sela Srbi su živeli u 14, uglavnom mešovitih. Stanovništvo se, uglavnom, bavilo poljoprivredom, a danas svaki izlazak na njive predstavlja rizik.
  Srbi iz Klokota, poput ostalih sunarodnika koji žive u getima, imaju ograničenu slobodu kretanja i svakodnevno su izloženi pretnjama i šikaniranjima. Napade više ne prijavljuju, jer strahuju da bi umesto nasilnika, žrtve mogle da dospu u zatvor, kao što se dva puta dogodilo.

  Direktor osnovne škole "Sveti Sava" Milivoje Spasić i njegovi saradnici, kao i 290 učenika, među kojima su i deca dvanaestoro ubijenih meštana i više od 30 ranjenih, rade svakodnevno pod stresom. U okviru ove škole nalazi se i predškolska ustanova u kojoj je 18 mališana koji, za razliku od desetogodišnjaka, ne znaju za život u slobodi.

 8. #238
  Avatar von Krajisnik

  Registriert seit
  26.01.2005
  Beiträge
  1.446
  U SR­BI­JI IMA
  12.000 MI­LI­O­NE­RA

  BE­O­GRAD - U Sr­bi­ji ima oko 12.000 lju­di či­ji su pri­ho­di u pro­šloj go­di­ni bi­li iz­nad mi­lion di­na­ra. Od tog bro­ja, do sa­da je 7.723 njih pod­ne­lo po­re­ske pri­ja­ve. Oni ko­ji su se oglu­ši­li o svo­ju za­kon­sku oba­ve­zu, po ovom osno­vu, bi­će usko­ro uve­de­ni u pre­kr­šaj­ni po­stu­pak - na­ja­vio je na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re Vla­di­mir Ilić, di­rek­tor Po­re­ske upra­ve Sr­bi­je.
  Što se ti­če struk­tu­re, naj­ve­ća za­ra­da ko­ja je pri­ja­vlje­na u Sr­bi­ji, na op­šti­ni Sav­ski ve­nac, iz rad­nog od­no­sa iz­no­si­la je 192.074.417 di­na­ra, a van rad­nog od­no­sa 112.577.555 di­na­ra.
  - Naj­ve­ći broj pri­ja­va je sa pod­ruč­ja No­vog Be­o­gra­da, 1.100, za­tim Ni­ša 1.051 - re­kao je ju­če Ilić. - to je oči­gled­no zbog is­pla­ta ak­ci­ja i di­vi­den­di od du­van­ske in­du­stri­je. Du­plo ma­nje ob­ve­zni­ka ima u No­vom Sa­du i u be­o­grad­skoj op­šti­ni Sta­ri grad.

 9. #239
  Avatar von Krajisnik

  Registriert seit
  26.01.2005
  Beiträge
  1.446
  Kom­pro­mis u gra­ni­ca­ma SCG

  BU­KU­REŠT - Pred­sed­nik Vla­de Sr­bi­je Vo­ji­slav Ko­štu­ni­ca go­vo­rio je u Bu­ku­re­štu na Osmom sa­mi­tu še­fo­va država i vla­da Pro­ce­sa sa­rad­nje država Ju­go­i­stoč­ne Evro­pe.
  Pro­ces sa­rad­nje u Ju­go­i­stoč­noj Evro­pi oku­plja de­vet ze­ma­lja čla­ni­ca - Sr­bi­ju i Cr­nu Go­ru, Al­ba­ni­ju, Bu­gar­sku, Ru­mu­ni­ju, Grč­ku, Ma­ke­do­ni­ju, Tur­sku, Hr­vat­sku i Bo­snu i Her­ce­go­vi­nu.
  Uka­zu­ju­ći da je, za­hva­lju­ju­ći ve­ćem bro­ju po­stig­nu­tih kom­pro­mi­sa i ati­pič­nih ustav­nih i po­li­tič­kih re­še­nja, u po­je­di­nim državama ko­je su na­sta­le ras­pa­dom biv­še Ju­go­sla­vi­je, po­stig­nut mir i us­po­sta­vlje­na po­čet­na sta­bil­nost, pre­mi­jer Ko­štu­ni­ca je po­seb­no na­gla­sio:
  - U ne­kim od tih ze­ma­lja po­li­ti­kom di­ja­lo­ga do­šlo se do aranžmana, ko­ji možda ni­su uvek u po­čet­ku bi­li naj­e­fi­ka­sni­ji, ali, po­či­va­ju­ći na kom­pro­mi­si­ma, pred­sta­vlja­ju ga­rant za mir i po­stup­nu evro­pe­i­za­ci­ju ce­log na­šeg pro­sto­ra. Ova ar­hi­tek­tu­ra, ko­ju još uvek tre­ba za­jed­nič­ki da una­pre­đu­je­mo, bi­la bi do­ve­de­na u pi­ta­nje ako bi do­šlo do no­vih pro­me­na me­đu­na­rod­nih gra­ni­ca. Jer sva­ka na­sil­na ili na­met­nu­ta iz­me­na me­đu­na­rod­no pri­zna­tih gra­ni­ca, ugrožava po­stig­nu­ti ste­pen sta­bil­no­sti re­gi­o­na - re­kao je pred­sed­nik vla­de Sr­bi­je, i do­dao:
  - Zbog to­ga se Sr­bi­ja snažno zalaže za za­jed­nič­ku afir­ma­ci­ju op­šte­pri­hva­će­nog prin­ci­pa ne­po­vre­di­vo­sti me­đu­na­rod­no pri­zna­tih gra­ni­ca, ka­ko bi bi­la osi­gu­ra­na po­li­ti­ka ko­ja vo­di ukup­noj i održivoj po­li­tič­koj i eko­nom­skoj sta­bil­no­sti na­šeg re­gi­o­na.

 10. #240
  Avatar von Krajisnik

  Registriert seit
  26.01.2005
  Beiträge
  1.446
  Ivić Pašalić: Neka Ivo Sanader i Vesna Škare-Ožbolt odu u Hag i dokažu istinu o domovinskom ratu

  Ivić Pašalić, nekad najbliži savjetnik bivšeg predsjednika Hrvatske, Franje Tuđmana, pozvao je danas u Splitu...

  ...premijera Hrvatske Ivu Sanadera i ministra pravosuđa Vesnu Škare-Ožbolt da se predaju Haškom sudu i tako dokažu rodoljublje.

  Pašalić je ocijenio da bi se među osobama, na koje bi mogla biti proširena haška optužnica protiv hrvatskih generala Ivana Čermaka i Mladena Markača, mogli naći upravo Ivo Sanader i Vesna Škare -Ožbolt, s obzirom da su oboje u vrijeme "Oluje" bili na visokim položajima.

  "Sanader i Škare-Ožbolt stalno pozivaju generala Antu Gotivnu da dobrovoljno ode u Hag. Savjetujem im da sada, kao bivši visoki zvaničnci, odu u Hagu i dokažu istinu o domovinskom ratu i svoju nevinost", rekao je Pašalić na predizbornom skupu Hrvatskog bloka, čiji je predsjednik.

  "Sanaderova je Vlada nastavila izdajničku politiku Račanove Vlade. Hrvatskom danas vlada izdajnički trijumvirat Sanader-Mesić-Račan", izjavio je Pašalić.

Ähnliche Themen

 1. Kroaten: Wir töten dein Kind,Serbe Thread:2
  Von SRB_boy im Forum Kriminalität und Militär
  Antworten: 2
  Letzter Beitrag: 20.06.2012, 15:59
 2. Serben & kroaten
  Von Krešimir im Forum Religion und Soziales
  Antworten: 122
  Letzter Beitrag: 10.12.2009, 15:09
 3. Antworten: 108
  Letzter Beitrag: 01.06.2009, 23:56